Załącznik Nr 1

                                                                                             do Uchwały Nr 6/II/2014

                                                                                             Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze

                                                                                             z dn.  5.09.2014 roku

 

REGULAMIN

Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu

 1. Postanowienia ogólne

 

 

 1.   § 1

 

 1. Regulamin Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowy tryb pracy Rady Dzielnicy.
 2. Za siedzibę Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze, zwanej dalej Radą, obiera się pomieszczenie     w budynku MOSiR w Sosnowcu Ostrowy Górnicze, adres do korespondencji: Rada Dzielnicy Ostrowy Górnicze, 41-215 Sosnowiec, ul. Starzyńskiego 50
 3. Obszarem działania Rady jest cały teren dzielnicy Ostrowy Górnicze określony w Załączniku do Statutu Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu.

 

 

 1.  Sesje Rady i ich porządek

   

    § 2

 

 W obradach Rady mogą uczestniczyć:

 1. z prawem zabierania głosu – Prezydent Miasta Sosnowca, wiceprezydenci, Sekretarz Miasta Sosnowca oraz radni okręgu wyborczego właściwego dla Dzielnicy.
 2. osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy. Przewodniczący obrad Rady może wyrazić zgodę na zabranie głosu na sesji przez osobę zaproszoną.

 

                                                                       

 

                                                                         § 3

 

 1. Rada może obradować tylko w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 2. O terminie i miejscu obrad Rady, radni powiadamiani są najpóźniej 7 dni przed dniem obrad Rady w skuteczny sposób.
 3. Posiedzenia Rady są jawne.
 4. Zawiadomienie o miejscu i terminie obrad Rady podaje się do wiadomości mieszkańców, co najmniej 3 dni przed dniem sesji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad Rady na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.
 6. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad Rady w innym wyznaczonym terminie.
 7. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.6 można postanowić w szczególności ze względu na:
 1. niemożliwość wyczerpania porządku obrad Rady,
 2. konieczność jego rozszerzenia,
 3. potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji,
 4. inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwy tok procedowania lub rozstrzygania spraw.
 1. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący obrad Rady, który zawiadamia o nich ustnie na posiedzeniu albo w inny sposób.

 

 

                                                                            § 4

 

 

 1. Przewodniczący obrad Rady prowadzi je według przyjętego porządku, otwierając i  zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian za zgodą Rady w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku sesji.
 2. Listę mówców, według kolejności zgłoszeń, prowadzi Przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących.
 3. Przewodniczący obrad Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
 4. Merytoryczne wnioski radnych, mające być przedmiotem głosowania, powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
 5. Gościom zaproszonym na sesję Rady w trybie § 2 Regulaminu, Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w każdym czasie.

 

 

                                                                                          § 5

 1. Przewodniczący obrad Rady czuwa nad sprawnym ich przebiegiem.
 2. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności.
 3. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu, odebrać mu głos.
 4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad Rady bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 5. Postanowienia ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

 

 

 1. Władze Rady i zakres ich kompetencji

 

                                                                         § 6

 

Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje pracę Rady, a w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady przynajmniej jeden raz na kwartał w sposób zwyczajowo przyjęty,
 2. przewodniczy obradom Rady alternatywnie ze swoimi zastępcami,
 3. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 4. podpisuje uchwały Rady,
 5. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu,
 6. podpisuje protokół z sesji,
 7. reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz,
 8. nawiązuje współpracę z kierownictwem innych Rad Dzielnic z terenu miasta Sosnowiec.

 

                                                                                        § 7

 

Do zadań przewodniczącego Zarządu i jego zastępców, należy:

 1. reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał i wniosków,
 3. przygotowywanie i przedstawianie planów działalności,
 4. przygotowywanie i przedstawianie sprawozdań z działalności,
 5. organizowanie zebrań mieszkańców i sesji Rady,
 6. prowadzenie dokumentacji organów Dzielnicy, a w szczególności przyjętych uchwał oraz protokołów z obrad walnego zebrania Rady i Zarządu,
 7. informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących jednostki i miasta,
 8. wykonywanie uchwał Rady,
 9. współpraca z radnymi innych Rad Dzielnic.

 

 

 

 1.  Obrady Rady

 

    § 8

 

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący obrad otwiera dyskusję nad porządkiem obrad.
 2. Rada Dzielnicy może wprowadzić zmiany w porządku obrad Rady bezwzględną większością głosów ustawowej składu Rady.
 3. Po zgłoszeniu poprawek radni przegłosowują porządek obrad.

 

                                                                                  § 9

 

 1. Porządek obrad powinien zawierać:
 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 2. informacje przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami,
 3. przyjęcie uchwał,
 4. wolne wnioski i informacje.
 1. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z poprzedniej sesji radny może zgłosić na piśmie przewodniczącemu obrad, nie później niż do chwili rozpoczęcia następnej sesji rady.
 2. Protokół, do którego nie wniesiono poprawek, uważa się za przyjęty.
 3. Przyjęcie protokołu wraz z poprawkami odnotowuje się w protokole z bieżącej sesji.
 4. Zastrzeżenie do protokołu dołącza się do tego protokołu.
 5. Przyjęcie protokołu przez Radę potwierdza podpisem przewodniczący obrad.

 

 

 1. Uchwały Rady

                                                                    

                                                                                               § 10

 

 1. Projekt uchwały powinien być złożony u przewodniczącego Rady, co najmniej 10 dni przed terminem sesji.
 2. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie merytoryczne.

 

 

                                                                                       § 11

 

 1. Obradami Rady kieruje przewodniczący Rady.  Przewodniczący Rady może powierzyć wykonywanie swoich zadań jednemu ze swoich wiceprzewodniczących. W przypadku, gdy żaden z uprzednio wymienionych nie może prowadzić obrad, prowadzi je najstarszy wiekiem, obecny na sali radny.
 2. Przewodniczący obrad zapewnia w szczególności:
 1. realizację przyjętego porządku obrad,
 2. swobodę wypowiedzi radnych – w granicach rzeczowości i odpowiedzialności,
 3. rozpatrzenie każdego wniosku zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

 

                                                                                        § 12

 

 

 1. W celu przedstawienia projektu uchwały przewodniczący obrad udziela głosu referentowi projektu.
 2. Czas wystąpienia referenta projektu nie powinien przekraczać 10 minut.
 3. Po przedstawieniu opinii, o których mowa w ust. 1, przewodniczący obrad zarządza dyskusję dotyczącą treści projektu uchwały.
 4. Czas jednego wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 3 minuty.
 5. Wypowiedź dyskutanta powinna być zakończona wnioskiem.
 6. Poprawki do projektu uchwały radny zgłasza na piśmie przewodniczącemu obrad.
 7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może przedłużyć czas wypowiedzi, o którym mowa w ust. 2 i 4.

 

                                                                    

                                                                           § 13

 

Poza kolejnością można zgłaszać wnioski formalne o:

 1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
 2. zmianę porządku obrad,
 3. stwierdzenie kworum,
 4. zamknięcie dyskusji,
 5. odesłanie projektu do komisji.

 

 

                                                                       

                                                                           § 14

 

Uchwały numeruje się, uwzględniając kolejny numer uchwały cyframi arabskimi, numer sesji cyframi rzymskimi i rok podjęcia uchwały.

 

 1. Forma i tryb głosowania

 

                                    § 15

 

 1. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego Rada wybiera Komisję Skrutacyjną, która określa szczegóły sposobu głosowania, warunki ważności karty i ważności głosu, ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół  głosowania.
 2. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady.
 3. Na karcie do głosowania umieszcza się pytanie i propozycje odpowiedzi lub warianty rozwiązania poddanego pod głosowanie, a w uzasadnionych przypadkach również informacje o sposobie głosowania.
 4. Radny głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytania, stawiając znak „x” odpowiednio obok wybranej przez siebie odpowiedzi, tj. „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
 5. W uzasadnionych przypadkach Rada może ustalić inny sposób głosowania.
 6. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 7. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
 8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

                                                                

                                                                          § 16

 

 1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
 2. Za głosy oddane uznaje się głosy: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
 3. Jeśli wnioski zgłoszone w jakiejś sprawie wykluczają się wzajemnie, przewodniczący obrad może przeprowadzić głosowanie alternatywne.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

 

 

                                                                                        § 17

 

 1. Zwykła większość głosów jest to liczba ważnych głosów oddanych „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos, liczbę ważnych głosów oddanych „przeciw”.
 2. Bezwzględna większość głosów oznacza warunek polegający na tym, że liczba ważnych głosów oddanych „za” przewyższa co najmniej o jeden, liczbę pozostałych ważnych oddanych głosów.

 

 

                                                                    § 18

 

 1.  Rada jest związana z uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2.  Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej na innej sesji.

 

                                                                      § 19

 

 1. Z sesji Rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się: datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko przewodniczącego i protokolanta obrad; stwierdzenie prawomocności posiedzenia; listę obecnych członków Rady; porządek obrad; odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia; podjęte uchwały Rady oraz podstawowe informacje o przebiegu posiedzenia, w tym głównie – streszczenie wystąpień, zgłaszane wnioski, stanowiska, opinie, zgłaszane oświadczenia; przebieg i wyniki głosowań. Protokół podpisują: przewodniczący obrad i protokolant.
 2. Załącznikami do protokołu są:
 1. projekty uchwał rady wraz z uzasadnieniami,
 2. projekty głosowań Komisji Skrutacyjnej oraz karty z głosowania tajnego,
 3. lista obecności,
 4. podjęte uchwały

 

 1. Postanowienia końcowe

 

                              § 20

 

 1. Radni pełnią dyżury w siedzibie Rady według ustalonego przez siebie harmonogramu.
 2. Ustalanie harmonogramu koordynuje przewodniczący Zarządu.
 3. Radni obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach sesji Rady, przybywać na posiedzenia punktualnie i brać w nich aktywny udział.
 4. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach sesji Rady podpisując listę obecności.

 

                                                                 § 21

 1. Rada redaguje i wydaje własny biuletyn informacyjny.
 2. Istotne informacje o działalności Rady mogą być publikowane w biuletynie  informacyjnym Rady Miasta Sosnowca i Prezydenta Miasta Sosnowca oraz na stronach internetowych Miasta Sosnowca.
 3. Rada zamieszcza informacje o swojej działalności na odpowiednich tablicach ogłoszeń na terenie dzielnicy.

 

                                                                                         § 22

 1. Wzór pieczątki adresowej oraz sygnatury pism i ich logo opracuje Rada.

 

                                                                                         § 23

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin Rady Miasta Sosnowca oraz Statut Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu.