UCHWAŁA NR 933/LIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Ostrowy Górnicze
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 47 Statutu Miasta Sosnowca przyjętego uchwałą Nr 61/VII/03 Rady
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 16, 2003 rok,
poz. 544 ze zmianami), z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala
§ 1. Nadać jednostce pomocniczej Dzielnicy Ostrowy Górnicze statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały, określający organizację i zakres działania jednostki pomocniczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
 
Uchwała