Główna » 2017 » Czerwiec » 6 » Konkurs plastyczny
3:56 PM
Konkurs plastyczny

Serdecznie zachęcamy

WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

mieszkające w Naszej Dzielnicy – Ostrowy Górnicze

 

do wzięcia udziału w dzielnicowym konkursie plastycznym

pt.: MOJE ZIELONE OSTROWY

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji przedstawiającej ulubione, najpiękniejsze lub wymarzone zielone miejsce znajdujące się w naszej Dzielnicy – Ostrowy Górnicze.

Praca powinna być wykonana w formacie A3 - techniką dowolną (z wyłączeniem materiałów sypkich, malowideł na szkle, kompozycji przestrzennych)

Praca musi zawierać metryczkę, na której powinny się znaleźć takie informacje jak: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł Pracy, imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki – jeśli autor pracy uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

Prace należy składać do 9 czerwca 2017 roku,

w budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 lub Szkoły Podstawowej nr 33

 

Patronat nad niniejszym konkursem plastycznym sprawuje RADA DZIELNICY – OSTROWY GÓRNICZE

regulmin:

§ 1

Zasady ogólne

 

 1. Konkurs „Moje zielone Ostrowy” (dalej: Konkurs) zorganizowany jest dla dzieci z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjów działających w Ostrowach a także dla wszystkich dzieci zamieszkujących naszą Dzielnicę - Ostrowy Górnicze.
 2. Organizatorem Konkursu jest Rada Dzielnicy Ostrowy Górnicze przy współpracy Przedszkola Miejskiego nr 31 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 (dalej: Organizator).
 3. Celem Konkursu jest:
  a) edukacja dzieci, czyli uzmysłowienie, znaczenia czystej i zielonej okolicy naszej dzielnicy oraz wyszukiwanie przez dzieci miejsc pięknych i zielonych.
  b) zachęcenie dzieci do działań proekologicznych, czyli dbałości o piękno naszej dzielnicy.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 maja 2017 roku i kończy się z dniem 13 czerwca 2017 roku.

 

§ 2

Warunki udziału w Konkursie

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie pracy konkursowej (dalej: Praca), pt.: „MOJE ZIELONE OSTROWY– przedstawiającej ulubione, najpiękniejsze lub wymarzone zielone miejsce znajdujące się w naszej Dzielnicy – Ostrowy Górnicze.
 2. Praca musi spełniać określone wymagania:
 1. Praca powinna być wykonana w formacie A3,
 2. dopuszcza się Prace wykonane na papierze – techniką dowolną – z wyłączeniem materiałów sypkich, malowideł na szkle, kompozycji przestrzennych,
 3. Praca może być wykonana wspólnie z rodzicem (dzieci od 2 – 10 lat),
 4. Praca musi zawierać metryczkę (dalej: Metryczka), zawierającą informacje o autorze pracy:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek autora,
 • tytuł Pracy,
 • imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki – jeśli autor pracy uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum.

- wzór Metryczki w załączniku.

 1. Dostarczenie Pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Prace konkursowe muszą zostać dostarczone do dnia 9 czerwca 2017 roku do placówek oświatowych Dzielnicy Ostrowy Górnicze.

 

§ 3

Zadania konkursowe

 

 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest:

a) przedstawienie walorów estetycznych Dzielnicy Ostrowy Górnicze.

b) przygotowanie pracy plastycznej,

Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić tylko jedną Pracę.

 1. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej klasy IV-VI lub Gimnazjum – uczestnika Konkursu, bez udziału innych osób.
 2. Dopuszcza się wykonane pracy wspólnie z rodzicem jedynie dzieciom w wieku od 2 do 10 lat.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie przez Organizatora prac konkursowych, utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką.

Korzystanie obejmuje również wykorzystanie dla celów reklamowych i promocyjnych Dzielnicy Sosnowca Ostrowy Górnicze.

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie dzieci biorących udział w zajęciach edukacyjnych lub przygotowaniu Pracy. Dodatkowo, w przypadku, gdy Brak wszystkich niezbędnych zgód skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika Konkursu.

 

§ 4

Wyłonienie zwycięzców Konkursu. Komisja Konkursowa

 

 1. Realizacja zadań konkursowych oceniana będzie przez komisję powołaną przez Organizatora (zwaną dalej: Komisją Konkursową).
 2. Spośród uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców Konkursu (dalej: Laureaci). Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 3. W skład Komisji Konkursowej wejdą wskazani przez Organizatora przedstawiciele Organizatora oraz fundatora nagród.
 4. Komisja Konkursowa liczyć będzie 3 członków.
 5. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w drodze selekcji.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po 15 czerwca 2017 roku.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu – listy z nazwiskami laureatów zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych w placówkach, do których zostały dostarczone Prace.

 1. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w posiedzeniu członków Komisji Konkursowej.
 2. Każdy z Uczestników Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
 3. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do nagrody w Konkursie na rzecz innych osób trzecich czy podmiotów.
 3. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika Konkursu.
 4. Następujące zachowania Uczestnika Konkursu lub osób działających w imieniu Uczestnika Konkursu skutkować będą wykluczeniem Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz pozbawieniem do prawa do nagrody:

a) naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,

b) dostarczenia pracy konkursowej po terminie

c) podanie nieprawdziwych informacji o Pracy zgłoszonej w Konkursie,

d) nieuzyskanie wszelkich zgód wymaganych zgodnie z Regulaminem.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie Uczestników Konkursu, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Załącznik 1 Informacje o odpowiednim wypełnieniu METRYCZKI.

 

Sosnowiec, 23 maja 2017 r.

 

 

 

 

Załącznik 1.

 

METRYCZKA*

 

 

 

 

 

 

„Moje Zielone Ostrowy”

 

 • imię i nazwisko autora ………………………………………………….
 • wiek autora ...……………………………………………………………
 • tytuł Pracy……………………………………………………………….
 • imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………….

 

 

 

*Prosimy o umieszczenie metryczki z drugiej strony pracy plastycznej

Wyświetleń: 262 | Dodał: js76 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
avatar